میزان ضریب نفوذ بیمه

رئیس بیمه مرکزی در نشست خبری امروز خود از عبور ضریب نفوذ بیمه از عدد 2.2 درصد خبر داده و البته نشانه‌ها حاکی از ادامه روند حرکتی افزایش آن دارد. در سه ماهه اول امسال رشد ١٨ درصدی حق بیمه ثبت شد.

عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بیمه مرکزی معتقد است: بیمه ثالث و درمان به خاطر تخریب و موارد غیرفنی، صنعت بیمه را از اصول خارج کرده بود ولی اکنون شرکت‌های بیمه به لحاظ بیمه شخص ثالث از حالت بحرانی خارج شده‌اند.

به گفته همتی برای بیمه‌های مسئولیت، شرکت‌های بیمه نرخ‌های غیرفنی ارایه می‌دهند که مشکل هم شده ولی ناظر بازار بیمه اکنون در حال رفع آن است. در مورد بیمه خودروهای صفر کیلومتر نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و شرایط اکنون مناسب است. در سه ماهه اول امسال رشد ١٨ درصدی حق بیمه ثبت شد. بیمه آتش سوزی نیز رشد خوبی کرده؛ به طوریکه با افزایش توجه‌ها اکنون نفوذ بیمه از ٢.٢ درصد عبور کرده و نشانه‌های امیدوارکننده حاکی از ادامه روند حرکتی افزایش آن دارد.

رئیس بیمه مرکزی می‌گوید: قرار بود اگر خودروسازان همکاری لازم را در حوزه صدور بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشند، بیمه‌نامه یک هفته‌ای صادر شود ولی همکاری لازم صورت گرفت و البته هنوز این پیشنهاد پابرجاست و اگر مشکلی پیش نیاید، اجرایی می‌شود.

نمادهای زیر مجموعه

ح. بیمه ملت (ملتح) بیمه آسیا (آسیا2) بیمه پارسیان (پارسیان) بیمه ملت (ملت) بیمه ما (ما) بیمه دانا (دانا2) بیمه پارسیان (پارسیان4) بیمه ملت (ملت4) بیمه پارسیان (پارسیان2) بیمه دانا (دانا) ح.بیمه پارسیان (پارسیانح) بیمه آسیا (آسیا) بیمه آسیا (آسیا4) ح.بیمه پارسیان (پارسیانح2) بیمه ملت (ملت2) بیمه البرز (البرز4) بیمه البرز (البرز2) بیمه البرز (البرز) بیمه اتکایی ایرانیان (اتکای2) ح.بیمه سامان (بساماح) بیمه دی (ودی4) بیمه کوثر (کوثر) بیمه پاسارگاد (بپاس2) بیمه میهن (میهن) ح.بیمه پاسارگاد (بپاسح) بیمه میهن (میهن2) بیمه سامان (بساما2) بیمه اتکایی ایرانیان (اتکای) بیمه سامان (بساما) بیمه دی (ودی) شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام) شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام2) بیمه پاسارگاد (بپاس) بیمه سامان (بساما4) ح . بیمه اتکایی ایرانیان (اتکایح) ح . بیمه کوثر (کوثرح) ح. شرکت بیمه اتکایی امین (اتکامح) بیمه حافظ (وحافظ) بیمه سینا (وسین2) بیمه کارآفرین (وآفری) بیمه تعاون (وتعاون) بیمه نوین (نوین2) بیمه حافظ (وحافظ2) بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده) (بنو) بیمه آرمان (آرمان) بیمه نوین (نوین) ح.بیمه آرمان (آرمانح) بیمه سرمد (وسرمد) بیمه تعاون (وتعاون2) بیمه کارآفرین (وآفری2) بیمه سینا (وسین4) ح.بیمه نوین (نوینح) بیمه سینا (وسین) ح .بیمه سینا (وسینح) بیمه رازی (ورازی) بیمه سرمد (وسرمد4) بیمه آرمان (آرمان2) ح. بیمه سرمد (وسرمدح) بیمه رازی (ورازی4) ح . بیمه حافظ (وحافظح) ح . بیمه ما (ماح)