توقف نمادهاي معاملاتي(سشمال)،(سشرق)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سيمان شمال(سشمال)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه، سيمان شرق(سشرق)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيئت مديره متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر