عرضه عمده سهام غيرمديريتي شرکت کيسون (کيسون4)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1587/خ/98 مورخ 1398/09/06 اين شرکت، تعداد 68,167,425 سهم معادل 1/35 درصد (يک مميز سي و پنج صدم درصد) سهام غير مديريتي شرکت کيسون (سهامي عام) در نماد معاملاتي (کيسون4) با قيمت پايه کل 219،294،606،225 ريال، روز يکشنبه مورخ 1398/09/17 از طريق بازار پايه فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شرکت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر