حراج مجدد نماد معاملاتي (وپخش)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هلدينگ داروپخش(وپخش)باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر