برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت قند بيستون (قيستو1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت قند بيستون (قيستو1) مورخ 1398/09/14 برگزار مي شود. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر