حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(كگاز)،(ثفارسح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت شيشه و گاز(كگاز)، حق تقدم استفاده نشده شركت عمران و توسعه فارس(ثفارسح)با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر