عرضه عمده سهام غيرمديريتي شرکت پتروشيمي ممسني (ممسني4)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1582/خ/98 مورخ 1398/08/29 اين شرکت، تعداد 21,149,317 سهم معادل 1/52 درصد (يك مميز پنجاه و دو صدم درصد) سهام غير مديريتي شرکت پتروشيمي ممسني (سهامي عام) در نماد معاملاتي (ممسني4) با قيمت پايه کل 53،296،278،840 ريال، روز شنبه مورخ 1398/09/09 از طريق بازار پايه فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شرکت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر