پايان دوره معاملاتي قرارداد آتي سبدسهام (جبانك809) با سررسيد آذر 98
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، امروزيكشنبه مورخ 10 آذرماه 1398، دوره معاملاتي قرارداد آتي سبد سهام بر روي سبد شاخص صنعت بانك ها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي با سررسيد آذرماه 1398 (جبانك809)، در پايان جلسه معاملاتي امروز به اتمام مي رسد. سبد پايه قابل تحويل به ازاي هر قرارداد در زمان تسويه فيزيكي، از طريق سايت رسمي بورس تهران و در صفحه هر نماد، قابل مشاهده است. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر