عرضه عمده سهام غيرمديريتي شرکت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما4)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1581/خ/98 مورخ 1398/08/27 اين شرکت، تعداد 9,805,985 سهم معادل 4/51 درصد (چهار مميز پنجاه و يك صدم درصد) سهام غير مديريتي شرکت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (سهامي عام) در نماد معاملاتي (لازما4) با قيمت پايه کل 75،045،203،205 ريال، فردا چهارشنبه مورخ 1398/09/06 از طريق بازار پايه فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شرکت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر