توقف نماد (كرمان1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كرمان1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت س. توسعه وعمران استان كرمان متوقف شد. بديهي است نماد مذكور 60 دقيقه پس از انتشار اين پيام، به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر