تعليق نماد معاملاتي (دماوند1)
به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به علت عدم رعايت معيارهاي پذيرش يا الزامات افشا توسط شركت توليد نيروي برق دماوند ، نماد معاملاتي (دماوند1) تعليق شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر