اصلاحيه - در خصوص بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (بنو1)
کاگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو پيام قبلي اين مديريت،به اطلاع مي رساند؛ بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي شرکت بيمه تجارت نو (بنو1) به جلسه معاملاتي فردا مورخ 1398/08/19 موکول گرديد مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر