توقف نماد (اپرداز1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (اپرداز1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت آتيه داده پرداز متوقف شد. بديهي است نماد مذكور 60 دقيقه پس از انتشار اين پيام، به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر