حراج مجدد نمادهاي معاملاتي (سفار)،(نبروج)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان فارس(سفار)، نساجي بروجرد(نبروج)باتوجه به عدم كشف قيمت بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر