حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(سفانوح)،(بسويچح)،(خزرح)،(اميدح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت هاي سيمان فارس نو(سفانوح)، پارس سويچ(بسويچح)، فنرسازي زر(خزرح)، تامين سرمايه اميد(اميدح)با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر