بازگشايي نمادهاي معاملاتي(قثابت)،(كاما)،(ملت)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان(قثابت)،باما(كاما)،بيمه ملت(ملت)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر