برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت آذريت (ساذري1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام شرکت آذريت (ساذري1) در روز شنبه مورخ 1398/08/18 برگزار مي شود. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر