بازگشايي نمادهاي معاملاتي (فمراد)،(وساخت)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي آلومراد(فمراد)، سرمايه گذاري ساختمان ايران(وساخت)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر