بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (ثقزوي1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت عمران و سازندگي استان قزوين (ثقزوي1) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام در خصوص افزايش سرمايه و اعمال آن در سامانه معاملاتي ، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 13/08/1398 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر