تعليق نماد معاملاتي (خعمرا1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به وجود ابهام با اهميت در اطلاعات منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتي (خعمرا1) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ 1398/08/27 تعليق شد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر