تغيير جلسه معاملاتي نماد معاملاتي (رنيك1)
به اطلاع مي رساند؛ با عنايت به ماده 5 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، جلسه معاملاتي در خصوص نماد معاملاتي شركت جنرال مكانيك (رنيك1) امروز سه شنبه مورخ 16/07/1398 به شرح زير تغيير نمود: دوره سفارش گيري از ساعت 10_00 تا ساعت 12_45؛ دوره حراج پيوسته از ساعت 12_45 تا 14_00. لذا خواهشمند است تغييرات مذکور را در تصميمات خود لحاظ نماييد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر