نماد معاملاتي (خموتور) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران(خموتور) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر