حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(كخاكح)،(خموتورح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت هاي صنايع خاك چيني ايران(كخاكح)، موتورسازان تراكتورسازي ايران(خموتورح)با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر