بازگشايي نمادهاي معاملاتي (فارس)،(ثاخت)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنايع پتروشيمي خليج فارس(فارس)و بين المللي توسعه ساختمان(ثاخت)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشند،همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر