تداوم تعليق نمادهاي معاملاتي (خكرمان1) و (قنقش1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي‌رساند؛ باتوجه به عدم رفع ابهام، تعليق نمادهاي معاملاتي (خكرمان1) و (قنقش1) حداكثر تا تاريخ 1398/06/31 ادامه مي يابد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر