تداوم تعليق نماد معاملاتي (وشهر1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي‌رساند؛ باتوجه به عدم رفع ابهام ، تعليق نماد معاملاتي (وشهر1) حداکثر تا تاريخ 1398/06/30 ادامه مي يابد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر