مسدود نمودن دسترسي معامله گران برخط وغيربرخط در نماد (رنيك1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اتمام دوره ثبت سفارش در نماد (رنيك1) راس ساعت 12_00 امروز چهارشنبه مورخ 1398/06/13 مقتضي است راس ساعت 12_00 هرگونه دسترسي معامله گران برخط و غير برخط درنماد (رنيك1) مسدود گردد. هرگونه مسئوليت ناشي از عدم مسدود بودن دسترسي معامله گران هر کارگزاري به عهده آن کارگزاري خواهد بود. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر