برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت بيمه حكمت صبا(وحكمت1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت بيمه حكمت صبا (وحكمت1) روز يكشنبه مورخ 1398/06/17 برگزار مي شود. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر