توقف نمادهاي معاملاتي(تمحركه)،(بنيرو)،(جم)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي ماشين سازي نيرو محركه(تمحركه)، نيرو ترانس(بنيرو)، پتروشيمي جم(جم)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيئت مديره متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر