راه اندازي تابلوهاي زرد، نارنجي و قرمز بازار پايه فرابورس ايران
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو اطلاعيه شماره 1496/الف/98 مورخ 1398/06/04 و اطلاعيه شماره 1378/الف/97 مورخ 1397/12/06 اين شرکت در خصوص مقررات جديد بازار پايه فرابورس ايران منتشره در وب سايت رسمي شرکت فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ به منظور راه اندازى تابلوهاي زرد، نارنجي و قرمز بازار پايه، معاملات کليه نمادهاى مندرج در تابلوهاي مذکور در پايان جلسه معاملاتي روز چهارشنبه مورخ 1398/06/13 متوقف و نمادهاي معاملاتي پس از انجام عمليات فنى و انتقال به تابلوهاي مربوطه، در روز دوشنبه مورخ 1398/06/25 مجدداً قابل معامله خواهند بود. لازم به ذکر است در خصوص نمادهايي که به دليل برگزارى مجمع يا انتشار اطلاعات حائز اهميت متوقف هستند، بازگشايي نماد معاملاتي پس از ارائه اطلاعات مربوطه انجام مي شود. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر