عرضه يكجاي سهام مديريتي غيرکنترلي در نماد معاملاتي (کايتا4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1461/الف/98 مورخ 1398/05/02 اين شرکت،موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها در نظر دارد ميزان 9/56 درصد (نه مميز پنجاه وشش صدم درصد) از سهام سهام مديريتي غيرکنترلي شركت ايتالران (سهامي عام) در نماد معاملاتي (کايتا4) با قيمت پايه کل تعداد سهام قابل عرضه ضربدر قيمت پاياني سهم در روز قبل از عرضه بعلاوه 20 درصد به شرط آنکه از قيمت 57.364.160.000 ريال کمتر نباشد، در روز دوشنبه مورخ 1398/06/04 از طريق بازار پايه فرابورس ايران بر اساس مقررات بازار سوم فرابورس، مورد عرضه قرار دهد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر