حراج مجدد نمادهاي معاملاتي (دپارس)،(دفارا)،(دفاراح)،(بسويچ)،(بسويچح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پارس دارو(دپارس)،داروسازي فارابي(دفارا)،حق تقدم شركت داروسازي فارابي(دفاراح)،پارس سويچ(بسويچ)،حق تقدم شركت پارس سويچ(بسويچح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر