بازگشايي نمادهاي معاملاتي(بسويچ)،(بسويچح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت پارس سويچ(بسويچ)پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي_ عمومي عادي به طور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيئت مديره و حق تقدم شركت پارس سويچ(بسويچح)با توجه به بازگشايي نماد اصلي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر