بازگشايي نمادهاي معاملاتي(دپارس)،(وساخت)،(دفارا)،(دفاراح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پارس دارو(دپارس)، سرمايه گذاري ساختمان ايران(وساخت)، داروسازي فارابي(دفارا)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف و حق تقدم شركت داروسازي فارابي(دفاراح) با توجه به بازگشايي نماد اصلي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر