برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام در نماد (معيار1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار1) در تاريخ 1398/05/23 برگزار مي شود. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر