بازگشايي نمادهاي معاملاتي(ثاخت)،(خموتور)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي بين المللي توسعه ساختمان(ثاخت)،موتورساز ان تراكتور سازي ايران(خموتور) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر