بازگشايي نمادهاي معاملاتي (خودرو)،(لپارس)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ايران خودرو(خودرو)، كارخانجات پارس الكتريك(لپارس)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر