توقف نماد معاملاتي (ولتجار1)- اطلاعات با اهميت گروه ب
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي (ولتجار1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه ب براي شركت واسپاري گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان متوقف شد. بديهي است نماد معاملاتي مذكور حداكثر دو روز كاري پس از توقف و با اعلام اين مديريت از طريق حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر