پايان مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام در نماد (دقاضيح1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام داروسازي شهيد قاضي در نماد (دقاضيح1) در تاريخ 1398/05/17، نماد معاملاتي مذکور در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/05/16 متوقف مي گردد. خريداران نهايي حق تقدم سهام جديد، مي بايست مفاد اطلاعيه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره 11010040 موضوع نامه شماره 121/150481 مورخ30/05/1390 اداره امور كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر