اطلاعيه مهم در خصوص پرداخت هاي دوره اي صندوق سرمايه گذاري (پارند)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره22701/181مورخ 1396/02/16 مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران، در پايان هر مقطع زماني که ماهانه و در پانزدهمين روز هر ماه مي باشد، در صورتي كه خالص ارزش روز واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري با درامد ثابت پارند پايدار سپهر(پارند) بيش از قيمت مبناي واحدها باشد، تفاوت مذكور، محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهاي سرمايه گذاري به حساب کساني که در پايان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واريز مي شود. پس از اين پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري كاهش يافته و معادل ارزش اسمي آن مي گردد. ميزان سود تعلق گرفته براي دوره منتهي به1398/05/15 مبلغ185ريال به ازاي هر واحد بوده كه به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. لازم به ذكر است در پايان هر دوره بايداطلاعات حساب بانكي هر سرمايه گذار نزد کارگزار مربوطه تكميل و به شرکت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه اعلام گردد. مدييت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر