بازگشايي نمادهاي معاملاتي(نبروج)،(كحافظ)،(وپاسار)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كارخانجات نساجي بروجرد(نبروج)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي، كارخانجات كاشي و سراميك حافظ(كحافظ)، بانك پاسارگاد(وپاسار)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر