عرضه يكجاي سهام مديريتي غيركنترلي شركت ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1434/الف/98 مورخ 1398/03/25 اين شرکت، شرکت تدبير روشن تجارت منطقه آزاد انزلي در نظر دارد، تعداد 148.552.572 سهم معادل 19/99 (نوزده مميز نود و نه صدم درصد) سهام مديريتي غيركنترلي شركت ريل پرداز نوآفرين (سهامي خاص) در نماد معاملاتي (ريل پرداز4) را بطور يكجا و شرايطي با قيمت پايه کل 1.262.696.862.000 ريال، فرا دوشنبه مورخ 1398/04/24 از طريق بازار سوم فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر