توقف نمادهاي معاملاتي(وساپا)،(كبافق)،(وبشهر)،(آسيا)،(شيراز)،(ملت)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي گروه سرمايه گذاري سايپا(وساپا)، معادن بافق(كبافق)، توسعه صنايع بهشهر(وبشهر)، بيمه آسيا(آسيا)، پتروشيمي شيراز(شيراز)، بيمه ملت(ملت)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر