بازگشايي نمادهاي معاملاتي (خنصير)،(قزوين)،(بترانس)،(ثاباد)،(فپنتا)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي مهندسي نصير ماشين(خنصير)،كارخانجات قند قزوين(قزوين)،ايران ترانسفو(بترانس)،مجتمع توريستي و رفاهي آبادگران ايران(ثاباد)،صنعتي سپنتا(فپنتا) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر