بازگشايي نمادهاي معاملاتي (دامين)،(واميد)،(خساپا)،(حفاري)،(حفاريح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي داروسازي امين(دامين)، مديريت سرمايه گذاري اميد(واميد)،شركت ايراني توليد اتومبيل(خساپا)، حفاري شمال(حفاري)،حق تقدم استفاده نشده شركت حفاري شمال(حفاريح) با توجه به بازگشايي نماد اصلي، با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده درحراج>>امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر