حراج مجددنمادهاي معاملاتي(زمگسا)،(تكشا)،(كرماشا)،(سمازن)،(سمازنح)،(كاوهح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كشاورزي و دامپروري مگسال(زمگسا)،گسترش صنايع و خدمات كشاورزي(تكشا)، صنايع پتروشيمي كرمانشاه(كرماشا)،سيمان مازندران(سمازن)،حق تقدم شركت سيمان مازندران(سمازنح)،حق تقدم استفاده نشده شركت فولاد كاوه جنوب كيش(كاوهح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر