تعليق نماد معاملاتي(شپترو)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت پتروشيمي آبادان(شپترو)با توجه به عدم رعايت الزامات پذيرش تعليق شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر