توقف نماد معاملاتي(تپولا1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شركت مهندسي مرآت پولاد (تپولا1) به دليل اظهارنظر مردود نسبت به صورت هاي مالي سال منتهي به 1397/12/29 متوقف شد. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر