بازگشايي نمادهاي معاملاتي (تكشا)،(زمگسا)،(كرماشا)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گسترش صنايع و خدمات كشاورزي(تكشا)،كشاور زي و دامپروري مگسال(زمگسا)،صنايع پتروشيمي كرمانشاه(كرماشا)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر