توقف نمادهاي معاملاتي(شسم1)، (شستان1)، (آينده1)و (قنقش1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع ميرساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت توليد سموم علف كش (شسم1)، شركت صنايع پتروشيمي گلستان (شستان1)، شركت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس (آينده1) و شركت قند نقش جهان (قنقش1) به دليل عدم اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي سال منتهي به 1397/12/29 متوقف شدند. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر